KAS vendos kalimin për shqyrtim të Kërkesës Ankimore nr. 3.

12/02/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve pas shqyrtimit paraprak për verifikimin e elementëve të formës dhe përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 03 me objekt: “Ndryshimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.46, datë 09.02.2021” me ankues, subjekti z. Erion Veliaj”​ vendosi kalimin për shqyrtim të KA nr. 03, ditën e martë, dt. 16.02.2021, në orën 12:00.

LajmeKAS vendos kalimin për shqyrtim të Kërkesës Ankimore nr. 3.