Miratohet modeli i aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit.

16/02/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve zhvilloi seancë publike në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij.

Komisioneri shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin/udhëzimin:

  1. Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 16.12.2020 “Për miratimin e modelit dhe specifikimeve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;
  2. Projektudhëzimi “Për miratimin e modelit të aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.

Qëllimi i kësaj aktmarrëveshje është angazhimi i palëve në përdorimin e fondeve të përfituara nga Buxheti i Shtetit dhe nga KQZ dhe që i jepen partisë politike përfituese, në zbatim të të gjitha kushteve dhe detyrimeve të përcaktuara nga Kodi Zgjedhor. Në aktmarrëveshje përcaktohen të drejtat dhe detyrimet e secilës palë për tu angazhuar të shqyrtojnë në mënyrë të ndërsjelltë kërkesat dhe propozimet e dyanshme dhe të mbajnë kontakte të rregullta nëpërmjet strukturave përkatëse.

Komisioneri vendosi shtyrjen e shqyrtimit të projektvendimit “Për miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren nga GN-ja dhe KZAZ-ja për pasqyrimin e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021” dhe projektvendimit “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

LajmeMiratohet modeli i aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit dhe partisë politike që përfiton fondet nga buxheti i shtetit.