Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.03.2021.

01/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 02.03.2021, ora 17:00

 Rendi i ditës:

  1. “Për caktimin e Zonës së Administrimit Zgjedhor, nr. 40, në bashkinë e Tiranës,  si njësinë administrative  për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave”;

  2. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim” (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BDL-PBKD-PBDSH-PKD, shkronja nistore “PD-AN” për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;

  3. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Aleanca”, shkronja nistore “AL” për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 02.03.2021.