Miratohet udhëzuesi për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor nga KZAZ.

04/03/2021 | Lajme

Komisioni Rregullator shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për miratimin e Udhëzuesit për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor në Zonën e Administrimit Zgjedhor, në ndihmë të Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqiperisë, të datës 25 prill 2021”.

Udhëzuesi synon t’ju vijë në ndihmë anëtarëve të KZAZ-ve për veprimtarinë e tyre në administrimin e procesit zgjedhor në ZAZ ku njohja, kuptimi dhe përvetësimi i procedurave të parashikuara në këtë udhëzues, do të ndikojë në:

  • rritjen e nivelit profesional e administrues të anëtarëve të KZAZ-ve;
  • zgjidhjen me profesionalizëm, paanshmëri, efektivitet nga ana e komisionerëve të KZAZ- ve të të gjitha problematikave të krijuara gjatë ushtrimit të detyrës;
  • mirëadministrimin e procesit zgjedhor dhe zbatimin ligjor të detyrave të tyre funksionale, në përputhje me parimet dhe rregullat e vendosura në Kodin Zgjedhor dhe aktet e tjera nënligjore të KQZ-së të detyrueshme për t’u zbatuar.

Duke marrë në konsideratë zhvillimin zgjedhjeve në situatë pandemie, në udhëzim është theksuar zbatimi në mënyrë rigoroze i masave anti-Covid dhe protokolleve të miratuara nga institucionet shtetërore.

LajmeMiratohet udhëzuesi për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor nga KZAZ.