Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.03.2021.

11/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 11.03.2021, ora 10:00

 Rendi i ditës:

  1. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandidimit të subjektit zgjedhor koalicioni Aleanca- Al, për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”.
  2. “Mbi verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit të kandimit të subjektit zgjedhor, Partia Aleanca Kombëtare, për zgjedhjet për kuvendin të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 11.03.2021.