Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 23.03.2021.

22/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 23.03.2021, ora 14:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik, të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  2. Projektvendimi “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të komisionit të qendrës së votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  3. Projektvendimi “Për përcaktimin e sasisë së fondit publik që do t’u shpërndahet si paradhënie partive të regjistruara si subjekte zgjedhore në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  4. Projektudhëzimi “Për përdorimin e materialeve propagandistike zgjedhore, materialeve edukative dhe afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”;
  5. Projektvendimi “Për një shtesë në vendimin nr.151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  6. Projektvendimi “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit Shqiptar për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  7. Projektvendimi “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Community Reporters, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  8. Projektvendimi “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit A2 CNN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
  9. Projektvendimi “Për miratimin e gazetarëve të TV Klan News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill  2021”;
  10. Projektvendimi “Për miratimin e gazetarëve të televizionit Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 23.03.2021.