KAS rrëzon kërkesën ankimore të koalicionit Aleanca (AL).

24/03/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 06, datë 20.03.2021 të depozituar nga koalicioni Aleanca-Al, me objekt “Kundërshtimin e vendimit nr. 165, datë 18.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca-Al, për Zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë datë 25 prill 2021”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 165, datë 18.03.2021 të Komisionerit Shetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca (AL), për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.

LajmeKAS rrëzon kërkesën ankimore të koalicionit Aleanca (AL).