Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 25.03.2021.

24/03/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 25.03.2021, ora 12:30

 Rendi i ditës:

  1.  Projektvendim “Për mënyrën e ngritjes, organizimit, funksionimit të KQV-së dhe zhvillimit te zgjedhjeve ne Qendren e Votimit”.

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 25.03.2021.