KAS rrëzon kërkesën ankimore të PDIU.

06/04/2021 | Lajme

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 11 të paraqitur nga subjekti Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, me objekt “Ndyshimin e vendimit nr. 193, datë 31.03.2021 “Për caktimin e partisë politike që do të propozojë anëtarin e tretë dhe të kartërt të Grupeve të Numërimit të Votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore nr. 11 dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 193, datë 31.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

LajmeKAS rrëzon kërkesën ankimore të PDIU.