Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 15.04.2021.

14/04/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 15.04.2021, ora 16:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi “Për një ndryshim në vendimin nr. 37 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021″ të Komisionerit Shtetëorr të Zgjedhjeve”;

  2. Projektvendimi “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes të disa QV-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”;

  3. Projektvendimi “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarev të KZAZ-ve”;

  4. Projektvendimi “Për miratimin e rregullave procedurale e teknike për procesin e votimit dhe numurimit elektronik nëpërmjet pajisjes elektronike të votimit dhe numërimit në QV-të e ZAZ-së nr. 40 në Qarkun Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”;

  5. Projektvendime “Për miratimin e vëzhguesve, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 15.04.2021.