Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 21.04.2021.

20/04/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 21.04.2021, ora 13:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi “Për shqyrtimin e raportit të Autoriteti të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 04.04.2021- 11.04.2021”;
  2. Projektvendimi “Për shtyrjen e auditimit për fondet e përfituara dhe shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2020 nga partitë politike”;
  3. Projektudhezimi “Për përcaktimin e rregullave për raportimin financiar vjetor të partive politike, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre dhe mënyren e pagesës së audituesve”; 
  4. Projektvendime “Për miratimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 21.04.2021.