Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 23.04.2021.

22/04/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 23.04.2021, ora 16:00

 Rendi i ditës:

1.    Projektvendimi “Për miratimin e procedurave të administrimit të pamjeve filmike të procesit të vlerësimit të fletëve të votimit në VNV dhe dhënies së tyre subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.

2.    Projektvendimi “Për lirim dhe emërim të disa anëtarëve dhe të një sekretari të KZAZ-ve”.

3.    Projektvendimi “Për miratimin e vëzhguesve për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.

4.   Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike, me lëndë “Kërkesë për marrje masash të menjëhershme për anullimin e urdhërit të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr. 219, datë 19.04.2021 “Për karantimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia”

Materialet e Mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 23.04.2021.