​KAS vendosi të administrojë si provë materialet dhe dokumentacionin në kutitë e materialeve zgjedhore për 24 QV në qarkun e Beratit.

15/05/2021 | Lajme

Gjatë seancës së sotme për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 34, nr. 35 dhe nr. 42, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosi marrjen kryesisht në cilësinë e provës të dokumetacionit dhe materialit zgjedhor që ndodhet në kutitë e materialeve zgjedhore për QV 3446, QV 3431, QV 3445, QV 3318, QV 3275, QV 3270, QV 3287, QV 3307, QV 3472, QV 3473, QV 3482, QV 3325, QV 3456, QV 3440, QV 3330, QV 3220, QV 3433, QV 3328, QV 3429/1, QV 3518, QV 351, QV 3501, QV 3416, në Zonën Zgjedhore Qarku Berat.

Me shumicë votash, KAS vendosi mospranimin e kërkesës së subjektit ankimues koalicioni PD – AN për marrjen e provave apo informacioneve shtesë në institucionet dhe entet e tjera publike.

Me kërkesën e dy anëtarëve z. Elvis Çefa dhe z. Ledio Braho, në zbatim të neni 136 pika 3 e Kodit Zgjedhor, do të administrohen si provë të dhënat e kryqëzuara nga paisjet e elektronike të identifikimit të zgjedhësve për Zonën Zgjedhore qarku Berat, për të bërë të mundur evidentimin e rasteve të votimit të dyfishtë ose familjar, sipas kërkimit të bërë nga ankimuesi PD – AN.

Lajme​KAS vendosi të administrojë si provë materialet dhe dokumentacionin në kutitë e materialeve zgjedhore për 24 QV në qarkun e Beratit.