KAS vendos rrëzimin e kërkesave ankimore për qarkun e Vlorës dhe rinumërimin e 114 kutive të votimit për qarkun Berat.

20/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën anikomore nr. 36 me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 345, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Vlorë”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Vlorë”, me ankues koalicioni PD-AN dhe kërkesën ankimore nr. 49 me objekt “Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr. 345, datë 04.05.2021; Shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në të gjithë Qarkun Vlorë”, me ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, me shumicë votash KAS vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 345 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore, qarku Vlorë.

Sot, KAS shqyrtoi gjithashtu kërkesën ankimore nr. 34 me objekt “Ndryshimi i vendimit 339, datë 04,05,2021 të KSHZ “Për Miratimin e tabelës përmbledhëse për rezultatin e votimit, qarku Berat”, Rinumërimi dhe rivlerësimin e votave për ZAZ-te 63, 64, 65, 66,67 dhe 68”, me ankues Partia Lëvizja Socialiste për Integrim.

Me 5 vota pro, KAS vendosi rinumërimin e votave për kandidatët për deputetë për qendrat e votimit nr. 3324 dhe nr. 3356. Gjithashtu, me shumicë votash vendosi rinumërimin e votave për subjektet zgjedhore për 114 kutitë e votimit të cituara në kërkesën ankimore të subjektit LSI.

Gjatë mbledhjes së sotme u rinumëruan 46 kuti votimi.

LajmeKAS vendos rrëzimin e kërkesave ankimore për qarkun e Vlorës dhe rinumërimin e 114 kutive të votimit për qarkun Berat.