Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 27.05.2021.

26/05/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 27.05.2021, ora 09:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e raportit të tabelave përmbledhëse të monitorimit të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.03.2021 – 23.04.2021 si dhe respektimin e periudhës së heshtjes zgjedhore”;
  2. Projektvendim “”Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, zj.Jetmira Rexhep Rraboshta”.​

Materialet e mbledhjes: 

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 27.05.2021.