Përfundon shqyrtimi i kërkesës ankimore 39 dhe 51 për qarkun e Tiranës.

27/05/2021 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve përfundoi shqyrtimin administrativ të kerkesës ankimore nr. 39, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr.343, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”; Pavlefshmëria e zgjedhjeve të zhvilluara në datën 25.04.2021; Urdhërimin e përsëritjen e zgjedhjeve për Qarkun Tiranë” të subjektit ankimues koalicioni Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim PD-AN dhe kërkesës ankimore nr. 51, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 343, datë 04.05.2021 të KSHZ dhe shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në zonën zgjedhore qarku Tiranë.” të subjektit ankues ankimues z. Boiken Abazi, kandidat i mbështetur nga zgjedhësit.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, KAS vendosi rrëzimin e kërkesave ankimore.

Gjithashtu, sot filloi shqyrtimi i këkesave ankimore për zonat zgjedhore Qarku, Elbasan, Qarku Korçë dhe Qarku Fier. Me kërkesë të dy anëtarëve të KAS, do të administrohen si prova, kryqëzimi i të dhënave të pajisjeve PEI.

Ditën e premte, datë 28.05.2021 në orën 11:00, KAS do të zhvillojë seancë publike për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 53, të subjektit ankimuues kandidatin e propozuar nga zgjedhësit, z. Iljaz Shehu, për zonën zgjedhore qarku Lezhë.

LajmePërfundon shqyrtimi i kërkesës ankimore 39 dhe 51 për qarkun e Tiranës.