Përfundon shqyrtimi i rezultateve të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakastër.

02/07/2021 | Lajme

Në seancën e sotme publike, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi rezultatet e verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kryetar i bashkisë Mallakastër, qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ, Komisioneri konstatoi se z. Qerim Ismailaj, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit të parashikuara nga ligji 138/2021 dhe vendosi vazhdimin e mandatit të kryetarit të bashkisë Mallakastër, qarku Fier.

LajmePërfundon shqyrtimi i rezultateve të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakastër.