Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 29.07.2021.

27/07/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 29.07.2021, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunetore Shqiptare, z. Florjan Hamit Rama”;
  2. Projektvendimi “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ora e Shqipërisë, zj. Onerda Xhevdet Sopaj”;
  3. Projektvendimi “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Eni Sadik Bistri”;
  4. Projektvendimi “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Onerda Petrit Alikaj”;
  5. Projektvendimi “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, zj. Denisa Ndue Pjetri”.
  6. Projektvendim “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues  z. Boiken Xhelal Abazi, kandidat për deputet i propozuar nga Zgjedhësit, Qarku Tiranë”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 29.07.2021.