Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.09.2021.

09/09/2021 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 17.09.2021

Rendi i ditës:

  1. Projektvendimi me objekt “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 61, të depozituar nga Organizata “Qëndresa Qytetare” me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 427, datë 16.07.2021, ‘Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”;
  2. Projektvendimi me objekt “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr. 59, të depozituar nga Organizata “Qëndresa Qytetare” me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 423, datë 05.07.2021, ‘Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore, Kukës, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”;
  3. Projektvendimi me objekt “Shqyrtimi i kërkesës ankimore nr.60, të depozituar nga Organizata “Qëndresa Qytetare” me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 424, datë 12.07.2021, ‘Për shqyrtimin administrative të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Tiranë”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.09.2021.