Kërkesa ankimore e organizatës AIS, hidhet shorti për caktimin e relatorit.

01/11/2021 | Lajme

Në KQZ është depozituar kërkesa ankimore nr. 74 nga organizata Instituti Shqiptar i Shkencave (AIS), me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 457, datë 01.10.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve hodhi shortin për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore. Shorti përcaktoi si relator, z. Elvis Çefa dhe seanca e shqyrtimit paraprak do të zhvillohet ditën e Martë, datë 02.11.2021.

LajmeKërkesa ankimore e organizatës AIS, hidhet shorti për caktimin e relatorit.