Njoftim për zhvillimin e mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 01.11.2021.

01/11/2021 | Rendi i ditës

Në KQZ është depozituar kërkesa ankimore nr. 74 nga organizata Instituti Shqiptar i Shkencave, me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 457, datë 01.10.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve në orën 14:00 do të hedhë shortin për caktimin e relatorit për kërkesën ankimore nr. 74.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 01.11.2021.