Pabarazia gjinore në mbulimin mediatik gjatë zgjedhjeve 2021, UN Women dhe Observatori prezantojnë raportin.

10/12/2021 | Lajme

UN Women dhe Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve prezantuan gjetjet e raportit të monitorimit të medias mbi dhunën ndaj grave dhe pabarazinë gjinore gjatë procesit të zgjedhjeve të datës 25 prill 2021. Raporti i realizuar nga Observatori me mbështetjen e qeverisë suedeze evidentoi format e dhunës ndaj grave në procesin zgjedhor dhe informacion mbi pabarazinë gjinore në mbulimin mediatik gjatë zgjedhjeve.

Përfaqësuesja e KQZ-së, zj. Madalena Koja vlerësoi pozitivisht ndryshimet ligjore që sanksionojnë refuzimin e listave shumemërore të kandidatëve në rastet kur partitë nuk respektojnë kuotën gjinore të gjinisë së nënpërfaqësuar. Ajo nënvizoi dhe faktin që ndryshimet ligjore për votën preferenciale dhe rirenditjen e kandidatëve, nuk prekën parimin e përfaqësimit gjinor. Për herë të parë metodologjia e monitorimit të medias, miratuar nga KQZ dhe zbatuar nga AMA, u bë monitorimi i pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga media edhe sa i përket raportit gjinor, dhe kemi një panoramë më të qartë se sa hapësirë mediatike u dha kandidateve gra, tha Koja.

Gjatë diskutimeve, u sugjerua ndryshimi i Kodit Zgjedhor sa i përket kohës falas në dispozicion të subjekteve zgjedhore, në mënyrë që të vihet në dispozicion kohë falas për kandidatet gra.  U propozua edhe rishikimi i ligjit për partitë politike, nga pikëpamja e përfaqësimit gjinor në strukturat e partive politike. Theksi i diskutimeve u vu tek ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i të gjithë aktorëve të përfshirë në procesin zgjedhor, veçanërisht medias dhe partive politike.

 

LajmePabarazia gjinore në mbulimin mediatik gjatë zgjedhjeve 2021, UN Women dhe Observatori prezantojnë raportin.