KAS, rrëzon kërkesën për vendosjen e sanksionit administrativ ndaj Administratorit të Njësisë Administrative nr. 2 Tiranë.

21/12/2021 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje sanksioni administrativ, vendimi nr. 467, datë 11.11.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. Komisioneri i kërkoi KAS të vendoste sanksion administrativ, z. Florian Pullazi, Administrator i Njësisë Administrative nr. 2, për shkleje të Kodit Zgjedhore dhe vendimit nr. 9, të Komisionit Rregullator në KQZ.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së Komisionerit për vendosje të sanksionit administrativ, në shumë 5 mijë lekë për z. Pullazi. KAS arriti në konkluzion se, Administratori i Njësisë Administrative nr. 2 nuk është personi ligjërisht përgjegjës për organizimin e aktiviteteve të ndryshme në bibliotekën e njësisë nr. 2.

KAS vlerësoi se është detyrë e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve që të përcaktojë qartë personat përgjegjës për shkeljen konkrete të ligjit, të konstatuar nga hetimi i bërë nga Komisioneri, dhe të riparaqesë në KAS, nëse e konsideron të arsyeshme një propozim konkret për sanksion administrativ për personat realisht përgjegjës.

LajmeKAS, rrëzon kërkesën për vendosjen e sanksionit administrativ ndaj Administratorit të Njësisë Administrative nr. 2 Tiranë.