KAS, kalon për shqyrtim këkesën e Komisionerit për vendosje të sanksioneve ndaj komisionerëve të QV që u konstuan me shkelje pas verifikimit paszgjedhor.

29/12/2021 | Lajme

Komisioneri Shteteror i Zgjedhjeve i ka drejtuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve kërkesën nr. 2, me objekt “Vendosje të sanksionit administrativ ndaj sekretareve të komisioneve të qendrave të votimit sipas listës në lidhjen 3, që i bashkëlidhet vendimit nr. 470, datë 03.12.2021 të KSHZ”.

KAS hodhi shortin për caktimin e relatorit, sipas të cilit relator u caktua z. Elvis Çefa.

Gjithashtu, KAS zhvilloi seancën e shqyrtimit paraprak të kërkesës dhe vendosi kalimin për shqyrtim në seancë publike në datën 05.01.2022, në orën 13:00.

LajmeKAS, kalon për shqyrtim këkesën e Komisionerit për vendosje të sanksioneve ndaj komisionerëve të QV që u konstuan me shkelje pas verifikimit paszgjedhor.