Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 22.01.2022.

21/01/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 22.01.2022, ora 10:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim:“Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje të datës 6.3.2022”;
  2. Projektudhëzim: “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr. 1, datë 23.12.2020, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit”;
  3. Projektvendim: “Për përcaktimin e mënyrës së administrimit të dokumentacionit zgjedhor e të asgjësimit të fletëve të votimit për hapjen e kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”;
  4. Projektvendim: “Për miratimin e procedurave operacionale për shkatërrimin e të dhënave personale në pajisjen elektronike të identifikimit (PEI) dhe sistemin elektronik të identifikimit të votuesve (SEIV) në komisionin qendror të zgjedhjeve, të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 22.01.2022.