Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.01.2022.

24/01/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 25.01.2022, ora 12:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të komisionit të qendrës së votimit që do të prodhohen për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”;
  2. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë që do të përdoren në zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore, të datës 6 mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 25.01.2022.