Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.01.2022.

25/01/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 26.01.2022, ora 17:30

 Rendi i ditës:

 1. Projektvendim “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zhvillimin e zgjedhjeve të pjessshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore të datës 6 Mars 2022”;
 2. Projektvendim “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për zgjedhjet  e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”;
 3. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdorin KZAZ-të për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar të datës 06 Mars 2022”;
 4. Projektvendim “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje të datës 6 Mars 2022”;
 5. Për disa shtesa në udhëzimin nr.14, datë 9.6.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për caktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjorë) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”;
 6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Besmir Fatmir Markeçi”;
 7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ramazan Halit Buci”;
 8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Orest Filip Malo”;
 9. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, zj. Armanda Hil Ndoka”;
 10. Projektvendim ” Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Flavjo Lelo Gjonaj”;
 11. Projektvendim ” Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Reformave Demokratike të Shqipërisë, zj. Arendina Qemal Gasa”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 26.01.2022.