Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.02.2022.

03/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 04.02.2021, ora 12:30

 Rendi i ditës:

  1. “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 06 mars 2022”;
  2. “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave të ZAZ nr. 2. nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 19, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 43, nr. 54, nr. 55, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”;
  3. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Shtëpia e lirisë”, (SHL) për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 04.02.2022.