Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 28.02.2022.

28/02/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 01.03.2022, ora 17:30

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për miratimin e rregullave procedurale teknike dhe modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdoren nga KZAZ 26, bashkia Vorë, qarku Tiranë, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të votimit dhe numërimit elektronik për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
  2. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës së TV “Top Channel” për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”;
  3. Projektvendim “Për tërheqje vëmendje ndaj TV Koplikut për transmetim reklamash jashtë intervaleve kohore”;
  4. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës të Ambasadës së Francës, Polonisë, Sllovenisë, Kroacisë, Spanjës dhe Gjermanisë për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
  5. Projektudhëzim “Për  përdorimin e aplikacionit “KQZ” në zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.
  6. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdoren nga KZAZ 26, Bashkia Vorë, ku do të zbatohet procesi elektronik i votimit dhe numërimit (PEVN) në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 28.02.2022.