Refuzimi për dhënien e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së QV-ve në bashkinë Shkodër, KAS lë në fuqi vendimin e Komisonerit

04/03/2022 | Lajme

Komisioni i Sanksioneve dhe Ankimimeve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së dy kërkesave ankimore, nr. 4, datë 03.03.2022 me objekt “Ndryshimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 116, datë 2.3.2022 “Shqyrtimi i kërkesës së bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022” me ankimues subjektin zgjedhor koalicionin “Shtëpia e Lirisë” dhe nr. 5, datë 03.03.2022 me objekt “Ndryshimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 116, datë 2.3.2022 “Shqyrtimi i kërkesës së bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022”, me ankimues bashkia Shkodër.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS me shumice votash, vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 4 për mungesë legjitimiteti të subjektit zgjedhor koalicioni “Shtëpia e Lirisë”. Në lidhje me kërkesën ankimore nr. 5 me subjekt ankues Bashkia Shkodër, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të saj.

Kërkesa ankimore nr. 5 me ankimues Bashkia Shkodër, u shqyrtua në seancë publike. Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit të nr. 116 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

LajmeRefuzimi për dhënien e autorizimit për ndryshimin e vendndodhjes së QV-ve në bashkinë Shkodër, KAS lë në fuqi vendimin e Komisonerit