Kërkesa ankimore nr. 8, KAS vendos moskalimin për shqyrtim

15/03/2022 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 8, datë 11.03.2022 nga një anëtar i KZAZ-së 21, Durrës, më objekt “Kundërshtimi i vendimin nr. 11, datë 26.01.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zhvillimin e zgjedhjeve të pjessshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore të datës 6 Mars 2022”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore për shkak se është paraqitur jashtë afateve deyruese ligjore për ankimimet në KAS.

LajmeKërkesa ankimore nr. 8, KAS vendos moskalimin për shqyrtim