Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 8, datë 11.03.2022 nga një anëtar i KZAZ-së 21, Durrës, më objekt “Kundërshtimi i vendimin nr. 11, datë 26.01.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zhvillimin e zgjedhjeve të pjessshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore të datës 6 Mars 2022”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore për shkak se është paraqitur jashtë afateve deyruese ligjore për ankimimet në KAS.