“Integriteti dhe besimi në zgjedhjet në Shqipëri: Koha për një hap përpara në transparencën e financimit politik”

22/06/2022 | Lajme

Sot, u zhvillua tryeza “Integriteti dhe besimi në zgjedhjet në Shqipëri: Koha për një hap përpara në transparencën e financimit politik”, organizuar nga Instituti Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (International IDEA) dhe Qendra për Sundimin e Ligjit në Universitetin e Helsinkit, Finlandë në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve për organet e vetëqeverisjes vendore të vitit 2023, si dhe të reformës zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë, kjo tryezë bëri bashkë aktorë politikë, shoqërinë civile dhe ekspertë të zgjedhorë, për të diskutuar mbi sfidat e monitorimit të financave të partive politike gjatë fushatave zgjedhore dhe hapat e nevojshëm që duhet të ndërmerren për të rritur transparencën e financimit të partive politike në një kohë kur fushatat zgjedhore janë zhvendosur në botën online.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në fjalën e tij theksoi se “Për sa i përket KQZ, në përmbushje të përgjegjësive të tij në kuadër të mbikqyrjes, kontrollollit dhe transparencës mbi financimin e partive politike, ne po punojmë të përmirësojmë nga çdo aspekt nga pikëpamja metodologjike dhe teknike të punës tonë.

Synojmë që të vendosim një standard në uniformizimin e raporteve financiare, kohës së paraqitjes së tyre, formës, mënyrës etj. Po punojmë për të dixhitalizuar sa më shumë që të jetë e arsyeshme dhe e mundëshme sistemin e raportimit dhe të kontrollit nëpërmjet ndërtimit të moduleve të ndryshëm të cilët do të mundësojnë informimin real të publikut mbi financimin e partive dhe të fushatave zgjedhore”.

Vitet e fundit, Shqipëria ka përqafuar dixhitalizimin e shërbimeve në një shkallë të gjerë si një mjet për të promovuar efikasitetin, integritetin dhe llogaridhënien e institucioneve. Instrumentet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit ofrojnë gjithashtu një mundësi për të rritur transparencën e financave politike duke i shërbyer punës së medias, shoqërisë civile dhe interesit të publikut në përgjithësi.

Pjesëmarrësit ndanë bindjen se si një komponent i domosdoshëm i çdo demokracie, paratë (financat) mundësojnë pjesëmarrjen politike, fushatat zgjedhore dhe përfaqësimin.  Megjithatë, nëse përdorimi i tyre nuk rregullohet në mënyrë efektive dhe transparente, ato mund të dëmtojnë integritetin e proceseve dhe institucioneve politike, si dhe të kompromentojnë cilësinë e një demokracie.

Aktiviteti u realizua në kuadër të lancimit të projektit “Integriteti dhe besimi në zgjedhje në Shqipëri: Nxitja e transparencës së financave politike dhe përdorimit të sigurt të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit”, projekt i bashkë-zbatuar nga International IDEA dhe Qendra për Sundimin e Ligjit.

Fjala e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilrijan Celibashi në tryezën “Integriteti dhe besimi në zgjedhjet në Shqipëri duke nxitur transparencen e financimit të partive politike dhe siguria në përdorimin e teknlogjisë së komunikimit dhe informimit”.

Lajme“Integriteti dhe besimi në zgjedhjet në Shqipëri: Koha për një hap përpara në transparencën e financimit politik”