Dixhitalizimi i raportimit dhe publikimit të financave të partive politike – KQZ, IDEA International dhe Instituti për Sundimin e ligjit të Finlandës konsultim teknik për platformën elektronike

19/09/2022 | Lajme

Sot, u zhvillua tryeza teknike për dixhitalizimin e sistemit të raportimit dhe publikimit të financave politike, organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (International IDEA) dhe Qendrën për Sundimin e Ligjit të Finlandës. Tryeza bëri së bashku përdoruesit kryesorë të ardhshëm të sistemit dixhital të raportimit të financave; stafin e KQZ-së, zyrtarët e financave të partive politike, si dhe shoqërinë civile.

KQZ po përgatitet të ngrejë një system online për raportimin e financave të partive politike dhe ka si qëllim uniformizimin e tyre, lehtësimin e procesit të raportimit nga raportuesit, qartësi mbi çfarë kërkohet të raportohet, qartësi në pasqyrimin e tyre, pasqyrimin në kohë reale dhe në mënyrë dinamike të të dhënave që raportohen (si për të ardhurat/donacion, ashtu edhe pë rshpenzimet), akses për të gjitha palët, përfshirë publikun, për të konsultuar raportet dhe për të bërë vlerësime mbi to në kohë reale.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi theksoi se sistemi/moduli dixhital i raportimeve financiare në tërësi dhe përmbledhur do të ketë tre komponentë, apo aspekte të cilët do të adresohen:

  1. procesin e raportimit (me të gjithë elementët) nga partitë dhe subjektet;
  2. procesin e auditimit dhe të vlerësimit nga KQZ;
  3. procesin e publikimit dhe aksesit nga subjekte të interesuar.

Procesi i dixhitalizimit mbështetet nga IDEA International dhe Qendra për Sundimin e Ligjit të Finlandës, të cilët kanë shqyrtuar sistemet ekzistuese në demokracitë e konsoliduara, praktikat më të mira, veçanërisht atë të Finlandës, dhe kanë paraqitur rekomandime afatshkurtra dhe afatgjata për Shqipërinë, ndërsa financiarisht do të mbështetet nga Këshilli i Evropës.

Diskutimet e sotme synuan fokusimin në aspektet teknike dhe pritshmëritë rreth këtij procesi nga këndvështrimi i partive, kandidatëve që paraqesin informacionin e tyre financiar, atë të KQZ-së, i cili është përgjegjës për trajtimin e tij, dhe perspektivën e qytetarëve e organizatave të shoqërisë civile që kërkojnë të dhëna të aksesueshme.

Publikimi dhe aksesi i informacionit të detajuar mbi financimin e partive politike dhe kandidatëve mundëson mbikqyrjen nga organizatat e shoqërisë civile dhe publiku i gjerë, dhe siguron llogaridhënie nga ana e të gjithë aktorëve politikë. Një transparencë efektive për publikun shërben si stimul shtesë për kandidatët dhe partitë që të respektojnë rregullat në fuqi dhe ndihmon në krijimin dhe ruajtjen e një klime të barabartë konkurencë në politikë.

KQZ, me mbështetjen e partnerëve, ka prioritet transparencën e financave politike dhe dixhitalizimin e mëtejshëm të procesit zgjedhor në Shqipëri, duke u mbështetur në përvojën pozitive të identifikimit elektronik të votuesve dhe votimit dhe numërimit elektronik.

Fjala e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në tryezën teknike “Një sistem dixhital raportimi dhe publikimi për financat politike në Shqipëri”.

LajmeDixhitalizimi i raportimit dhe publikimit të financave të partive politike – KQZ, IDEA International dhe Instituti për Sundimin e ligjit të Finlandës konsultim teknik për platformën elektronike