Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 29.09.2022.

27/09/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 29.09.2022, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shqyrtimin e kërkesës së Komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve, për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve, për propozimin e projektligjit “Për përcaktimin e minimumit jetik”;
  2. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Sabrie Isni Laci”;
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olisa Enver Lekli”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 29.09.2022.