Komisioneri Celibashi takim me median zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023

04/11/2022 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi në konferencën për mediat informoi mbi përgatitjet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për procesin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Të dhënat e përcjella nga Komisioneri:

Buxheti 

Kostoja e zgjedhjeve të ardhshme sipas kërkesave që KQZ i ka kërkuar Qeverisë Shqiptare përmes Kuvendit të Shqipërisë, është 5.3 miliard lekë, nga të cilat:

 1. Identifikimi Elektronik i Zgjedhësve (PEI) 603 milionë lekë
 2. Projekti i Votimit dhe Numërimit Elektronik (PEVN) në 6 bashki 3 miliard lekë
 3. Kamerat e monitorimit në qendrat e votimit 150 milionë lekë;
 4. Kamerat e monitorimit dhe regjistrimit në vendet e Numërimit të Votave 124 milionë lekë;
 5. Projekti i edukimit dhe informimit të zgjedhësve  202 milionë lekë;
 6. Kostoja për pagesat e komisionerëve të niveleve të dyta dhe të treta 210 milionë lekë

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të rekrutojë rreth 352 punonjës me kohë të pjesshme, të cilët do të angazhohen për aspekte të ndryshme të përgatitjes dhe administrimit të procesit zgjedhor.

Gjithashtu, do të rekrutohen edhe operatorë të projektit të Pajisjeve Elektronike të Identifikimit të zgjedhësve (PEI) dhe operatorë të projektit të Votimit dhe numërimit elektronik (PEVN).

 

Plani i Punës 

KQZ ka identifikuar dhe punuar për projektaktet të cilat duhet të miratohen për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023.

Janë 122 akte të cilat do të miratohen nga të cilat:

 1. 85 nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve;
 2. 37 nga Komisioni Rregullator.

 

 

 

Është përgatitur plani i punës dhe janë rreth 107 etapa të procesit zgjedhor dhe momente të rëndësishme të zgjedhjeve, prej të cilave rrjedhin 713 detyra konkrete për Administratën e KQZ-së. Ndjekja e ecurisë së këtyre etapave dhe detyrave konkrete do të bëhet përmes sistemit që KQZ ka ngritur për këtë qëllim.

 

Projekte/ Modulet  

 

KQZ ka përgatitur rreth 13 projekte për digjitalizimin e aspekteve të ndryshme të procesit zgjedhor:

Projektet për digitalizimin:

 1. Aplikacioni i Ri KQZ;
 2. Moduli mbi financimin e partive/subjekteve
 3. Moduli i regjistrimit të subjekteve zgjedhore
 4. Moduli për akreditimin e vëzhguesve
 5. Sistemi i menaxhimit elektronik të dokumenteve dhe akteve elektronike (e-aktet)
 6. Moduli i rekrutimit të punonjësve të përkohshëm
 7. Sistemi i menaxhimit të informacionit për qendrat e votimit dhe objektet zgjedhore
 8. Gjurmimi i ankimeve zgjedhore dhe denoncimet
 9. E-Administrata zgjedhore dhe linja e ndihmës për nivelin e dytë e të tretë të komisioneve zgjedhore
 10. Moduli i informacionit zgjedhor (e-archive)
 11. Infrastruktura fizike TIK e KQZ

 

Projekte të tjera:

 1. Edukimi dhe informimi i zgjedhësve
 2. Rritja e kapaciteteve logjistike të KQZ (Ndërtim dhe sistemi i menaxhimit të magazinës)
 3. Programi i trajnimit të vazhduar të administratës zgjedhor dhe e-learning

 

Afatet 

Disa nga afatet zgjedhore me interes për subjektet:

 1. 13 Janar 2023 – fillimi afatit për raportimin e institucioneve publike në lidhje me veprimtaritë me karakter publik që planifikojnë të zhvillojnë deri ditën e zgjedhjeve (DZ);
 2. 06 Mars 2023 - përfundon afati për paraqitjen e kërkesave për regjistrimin e partive politike;
 3. 15 Mars 2023 - përfundon afati për paraqitjen e kërkesave për regjistrimin e koalicioneve – (jo më vonë se 60 ditë përpara DZ);
 4. 27 Mars 2023 - përfundon afati për paraqitjen e kandidatëve për kryetar bashkie dhe listave shumemërore të kandidatëve për këshilltar – (jo më vonë se 50 ditë përpara DZ, shtyhet me dt 27 mars për shkak se data 25 është ditë e shtunë/dielë);
 5. 14 Prill 2023 - fillon fushata zgjedhore; (30 ditë para DZ);
 6. 8 Maj 2023 – përfundon afati për publikimin e sondazheve – (5 ditët e fundit para datës së zgjedhjeve nuk mund të publikohen rezultatet e sondazheve zgjedhore);
 7. 13 Maj 2023 - përfundon fushata zgjedhore dhe fillon heshtja zgjedhore.

 

Disa nga afatet zgjedhore me interes për vëzhguesit/median:

 

 1. 02 Maj 2023 - afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për vëzhguesit vendas;
 2. 11 Maj 2023 – afati i fundit për paraqitjen e kërkesave për vëzhguesit ndërkombëtar; (jo më vonë se 72 orë para DZ).

 

Disa nga afatet zgjedhore me interes për zgjedhësit:

 

 1. 23 Nëntor 2022 – shpallet lista paraprake e zgjedhësve (30 ditë pas dekretit)
 2. 15 Mars 2023– përfundon afati për të kërkuar ndryshime në lsitën paraprake të zgjedhësve (60 ditë para DZ);
 3. 9 Prill 2023 – shpallet Lista Përfundimtare e Zgjedhësve (35 ditë para DZ).

 

KQZ ka filluar punën në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Gjendjes Civile dhe Ministrinë e Brendshme në kuadër të përgatitjes së listave të zgjedhësve.

Jemi në komunikim me kryetarët në detyrë të njësive të qeverisjes vendore dhe u është kërkuar që të japin të gjithë informacionin që lidhet me vendndodhjen e qendrave të votimit dhe gjendjen e tyre me informacion të hollësishëm për të gjithë elementët që i bën qendrat e votimit lehtësisht të aksesueshme nga të gjithë katëgoritë e votuesve. KQZ i ka dërguar një formular elektronik, i cili bën të mundur dhënien dhe verifikimin e informacionit të kërkuar.

 

Administrimi i procesit 

Procesi i pritjes së dokumenteve dhe regjistrimit të listave shumemërore të kandidatëve për kryetar bashkie dhe për këshillat bashkiakë do të administrohet nga Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor për 50 bashkitë të cilat kanë 1 KZAZ. Për 11 bashkitë të cilat kanë më shumë se 1 KZAZ, administrimi i procesit do të bëhet nga KQZ.

 

LajmeKomisioneri Celibashi takim me median zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023