KAS kalon për shqyrtim ankimimet ndaj sanksioneve administrative

19/12/2022 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore të depozituara në KQZ.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesave ankimore nr. 10 me ankues Partia Demokristiane e Shqipërisë, nr. 11 me ankues Partia Republikane, nr. 12 me ankues Ofruesin e Shërbimit Mediatik Mat Tv, nr. 13 me ankues Ofruesin e Shërbimit Mediatik Club Tv, dhe nr. 14 me ankues Ofruesin e Shërbimit Mediatik A2 cnn, të cilat kanë si objekt kundërshtrimin e vendimit nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021”.

Pas shqyrtimit paraprak, KAS vendosi që kërkesën e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative pas miratimit të raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021, ta shqyrtojë në datën 16.01.2023.

Kërkesat ankimore nr. 10 dhe nr. 11 do të shqyrtohen në datën 16.01.2023 në orën 12:30, ndërsa kërkesat ankimore nr. 12, nr. 13 dhe nr. 14 do të shqyrtohen në datën 17.01.2023, në orën 12:30.

Duke marrë në konsideratë që ankimimet nuk kanë të bëjnë me zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023, KAS vendosi që shqyrtimi i kërkesave të bëhet sipas afatit 30 ditor të parashikuar në “Rregulloren e KAS”.

LajmeKAS kalon për shqyrtim ankimimet ndaj sanksioneve administrative