Ankimimet e OSHMA-ve për sanksionet administrative, KAS shpall vendimin

23/01/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shpalli vendimin për shqyrtimin e kërkesave ankimore të Ofruesve të Shërbimit Mediatik Audioviziv me objekt kundërshtimin e vendimit nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet 2021”.

KAS vendosi:

  1. Pranimin e kërkesave ankimore nr. 12 datë. 12.12.2022, nr. 13, datë 12.12.2022, nr. 14, datë 13.12.2022, nr. 17, datë 20.12.2022, nr. 18, datë 21.12.2022, nr. 19, datë 23.12.2022, nr. 20, datë 27.12.2022, nr. 21, datë 30.12.2022, nr. 22, datë 06.01.2023, nr. 23, datë 06.01.2023, nr. 25, datë 06.01.2023, nr. 26, datë 06.01.2023 dhe nr. 27, datë 06.01.2023 të paraqitura nga OSHMA-të TV Mati, Club TV, A2CNN (G2 Media), TV Klaudiana, Radio Saranda Televizion, TV Berati, Glob TV, TV Alpo (AMG 2000), TV Apollon, TV Kopliku, TV Best Channel, TV-Era-Digitalb dhe Televizioni Kukës;
  2. Shfuqizimin e vendimit nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve publike të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, datë 25.04.2021” për dënimet administrative me gjobë të vendosura ndaj OSHMA-ve TV Mati, Club TV, A2CNN (G2 Media), TV Klaudiana, Radio Saranda Televizion, TV Berati, Glob TV, TV Alpo (AMG 2000), TV Apollon, TV Kopliku, TV Best Channel, TV-Era-Digitalb dhe Televizioni Kukës.

 

Gjithashtu, KAS shqyrtoi kërkesën ankimore të partisë Fryma e Re Demokratike me objekt kundërshtimin e pikës 21 të vendimit nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe shfuqizimin e detyrimit të Partisë “Fryma e Re Demokratike” për kthimin e shumës prej 485.332 lekë ndaj KQZ.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore dhe lënien në fuqi të pikës 21 të vendimin nr. 224, datë 07.12.2022 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

LajmeAnkimimet e OSHMA-ve për sanksionet administrative, KAS shpall vendimin