KSHZ shqyrton procedurat e akreditimit të vëzhguesve dhe miraton modelet e zarfave të sigurisë për Zgjedhjet Vendore 2023 

25/01/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëtor i Zgjedhjeve shqyrtoi procedurat e akreditimit dhe rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve nga organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja dhe mediave për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023. Vendim-marrja mbi këtë pikë të rendit të ditës do të vijojë pas vlerësimit të sugjerimeve të organizatave të shoqërisë civile.

Gjithashtu, u miratuan elementët dhe përmbatja e zarfeve të sigurisë që do të përdoren në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Në seancën e sotme publike të Komisionerit Shtëtëror të Zgjedhjeve u prezantua vlerësimi i ecurisë së raportimeve të veprimtarive publike të institucioneve për periudhën 13 Janar deri më 23 Janar 2023 në ndërfaqen e dedikuar – aktivitete.kqz.gov.al.

Më datë 13 Janar 2023, filloi monitorimi i ndërfaqes së raportimeve, duke gjeneruar të dhëna nga ndërfaqja dhe duke i përditësuar ditë pas dite në databazën përkatëse, të krijuar për këtë qëllim.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve deklaroi se KQZ do të kryejë procedurat e hetimit administrativ për sa është konstatuar nga Struktura Përgjegjëse në KQZ që monitoron raportimet e veprimtarive publike.

Raporti i vlerësimit të ecurisë së raportimeve të veprimtarive publike të institucioneve.

LajmeKSHZ shqyrton procedurat e akreditimit të vëzhguesve dhe miraton modelet e zarfave të sigurisë për Zgjedhjet Vendore 2023