Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.02.2023

30/01/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 01.02.2023, ora 10:30

 Rendi i ditës

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023, në bashkitë Elbasan, Kamëz dhe Vorë”;
  2. Projektvendim “Për miratimin e procedurave dhe kritereve të akreditimit të vëzhguesve të subjekteve zgjedhore në komisionet e zonave të administrimit zgjedhor, komisionet e qendrave të votimit dhe vendet e numërimit të votave në zgjedhje”;
  3. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Librazhd me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Flutur Elmaz Kojku”;
  4. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale të Shqipërisë, zj. Ticjana Petraq Verori”;
  5. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Luljeta Agim Metani”;
  6. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arbër Idriz Elmadhi”;
  7. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjergji Atem Daja”;
  8. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dritan Embrush Salkurti”;
  9. Vijimi i hetimit administrativ për shkelje të konstatuara për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore;

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.02.2023