Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 02.02.2023.

01/02/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator zhvillon mbledhje ditën e Enjte, më datë 02.02.2023, ora 14:00.

Rendi i ditës: 

  1. Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.2, datë 5.12.2020, të Komisionit Rregullator, “Për caktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancave në KZAZ dhe KQV“;
  2. Për një shtesë në rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor”, e miratuar me vendimin nr.5, datë 20.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor“.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 02.02.2023.