Zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Votim dhe numërim elektronik në bashkinë, Vorë, Kamëz dhe Elbasan

01/02/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023, në bashkitë Elbasan, Kamëz dhe Vorë. 

Pas pilotimit të suksesshëm të votimit dhe numërimit elektronik në Bashkinë Vorë dhe KZAZ nr. 40, Tiranë në zgjedhjet 2021 dhe në bashkinë Vorë për zgjedhjet e pjesshme 2022 KQZ ka kërkuar zgjerimin e implementimit të këtij projekti dhe në bashki të tjera.

Fondi prej 800,000,000 lekësh i vënë në dispozicion nga Këshilli i Ministrave është i mjaftueshëm për zhvillimin elektronik në 352 qendra votimit, veccmas bashkisë Vorë. Duke marrë në konsideratë numrin e qendrave të votimit, kohën në dispozicion për realizimin e këtij projekti, si edhe dobinë për zhvillimin e tij në ambiente gjeografike të ndryshme, Komisioneri vendosi zhvillimin e PEVN në bashkinë Vorë (ZAZ 26), bashkinë Elbasan (ZAZ 47, 78, 49, 50) dhe bashkinë Kamëz (ZAZ 27, 28).

Gjithashtu, u miratuan procedurat dhe kriteret e akreditimit të vëzhguesve të subjekteve zgjedhore në komisionet e zonave të administrimit zgjedhor, komisionet e qendrave të votimit dhe vendet e numërimit të votave nga KZAZ. 

Komisioneri plotësoi vakancat e krijuara si më poshtë vijon:

  • këshillin e bashkisë Librazhd me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Flutur Kojku; 
  • këshilli i bashkisë Durrës me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale të Shqipërisë, zj. Ticjana Verori;  
  • këshillin e bashkisë Durrës me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Luljeta Metani; 
  • këshillin e bashkisë Durrës me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arbër Elmadhi; 
  • këshillin e bashkisë Berat me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjergji Daja; 
  • këshillin e bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dritan Salkurti. 

 

Në seancën publike të Komisionerit vijoi hetimi administrativ për shkelje të konstatuara për raportimin e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore.

Nga 18 institucione të cilat u konstatuan në shkelje të afatit ligjor për raportim dhe i’u kërkua shpjegime, 12 prej tyre dhanë argumentet e tyre. Në seancë u paraqiten dhe dhanë shpjegime përfaqesues të bashkive, Durrës, Dimal, Librazhd e Lushnjë, si edhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës.

Në përfundim të vlerësimit do të konkludohet me vendimmarrje nga ana e Komisionerit.

LajmeZgjedhjet e datës 14 Maj 2023 – Votim dhe numërim elektronik në bashkinë, Vorë, Kamëz dhe Elbasan