Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 03.02.2023

02/02/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 03.02.2023, ora 10:30

 Rendi i ditës

Çështje për shqyrtim rishtas

  1. Projektvendim “Për miratimin e elementeve të disa materialeve të logjistikës zgjedhore që do të përdoren në zgjedhje”;
  2. Projektvendim “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023″;
  3. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”;
  4. Projektvendim “Për miratimin e modeleve të procesverbaleve të administratës zgjedhore që do përdoren në zgjedhje”.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 03.02.2023