Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.02.2023

16/02/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 17.02.2023, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2023”.
  2. Përfundimi i hetimit administrativ të raportimeve të organeve publike për periudhën 3 shkurt – 9 shkurt 2023.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 17.02.2023