Miratohet procedura e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit

23/02/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi procedurën e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit në zgjedhjet e datës 14 maj 2023.  

Renditja e subjekteve zgjedhore dhe e kandidatëve për kryetar të njësive të qeverisjes vendore në fletët e votimit bëhet me short.

Për përcaktimin e renditjes së partive politike dhe koalicioneve zgjedhore të regjistruara si subjekte zgjedhore në fletën e votimit për këshillin e bashkisë, shorti bëhet njëherësh për të gjitha zonat zgjedhore. Në renditjen përfundimtare, kandidatët e propozuar nga zgjedhësit për këshillin e bashkisë, vendosen pas renditjes së partive politike dhe koalicioneve zgjedhore. Në rast se për një zonë zgjedhore regjistrohen dy ose më shumë kandidatë të propozuar nga zgjedhësit renditja midis këtyre përcaktohet me short.

Për përcaktimin e renditjes së kandidatëve për kryetar bashkie në fletën e votimit për kryetar të bashkisë, shorti bëhet për çdo zonë zgjedhore (bashki).

Procedura e hedhjes së shortit për renditjen e subjekteve dhe kandidatëve në fletën e votimit përcaktohet nëpërmjet dy proceseve, parashortit dhe shortit. Në parashort përcaktohet radha ndërmjet subjekteve zgjedhore për të tërhequr numrin që do të ketë në fletën e votimit. Shorti përcakton numrin që do të mbajë subjekti zgjedhor në fletën e votimit.

Projektvendimi “Për disa ndryshime në vendimin nr.2, datë 31.1.2023, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e disa karakteristikave teknike të fletëve të votimit për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023” u tërhoq nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, si propozues i tij.

LajmeMiratohet procedura e hedhjes së shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve në fletët e votimit