Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.03.2023.

28/02/2023 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës: 01.03.2023, ora 11:00

 Rendi i ditës:

  1. Për shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.
  1. Përfundimi i hetimit administrativ mbi raportimet e organeve publike për periudhën 10 shkurt – 16 shkurt 2023.
  1. Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 17 shkurt – 23 shkurt 2023.

Materialet e mbledhjes:

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 01.03.2023.