Raportimi i veprimtarive publike – Komisioneri pushon procedimin administrativ për 16 institucione

01/03/2023 | Lajme

Sot, në seancën publike të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve vijoi shqyrtimin administrativ ndaj personave përgjegjës, për raportimin e veprimtarive publike për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023.

Nga 13 institucione të cilat janë konstatuar në shkelje të afatit për raportim, 3 prej tyre paraqitën parashtrimet.

Në përfundim të vlerësimit do të konkludohet me vendimmarrje nga ana e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Gjithashtu, përfundoi hetimi administrativ për verpimtaritë publike të raportuara nga institucionet publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencitë dhe/ose ndërmarrjet shtetërore, për periudhën 10 shkurt – 16 shkurt 2023.

Komisioneri vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj institucioneve si vijon:

 1. Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes;
 2. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
 3. Kuvendi i Shqipërisë;
 4. Banka e Shqipërisë;
 5. Agjencia Shtetërore e Kadastrës;
 6. Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional;
 7. Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansambli Popullor;
 8. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve;
 9. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit;
 10. Bashkia Delvinë;
 11. Bashkia Fier;
 12. Bashkia Lushnjë;
 13. Bashkia Mallakastër;
 14. Bashkia Përmet;
 15. Bashkia Shkodër;
 16. Bashkia Kuçovë.

Në seancën e sotme publike u vlerësuan raportimet e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike, qendrore dhe vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 17 shkurt – 23 shkurt 2023. Nga 17 institucione të cilat u konstatuan në shkelje të afatit për raportim, 15 prej tyre paraqitën parashtrimet.

Në përfundim të vlerësimit do të konkludohet me vendimmarrje nga ana e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Për vëzhgimin e procesit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore u akredituan 28 (njëzet e tetë) vëzhgues afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe 30 (tridhjetë) vëzhgues afatgjatë të organizatës “Qendresa Qytetare”.

LajmeRaportimi i veprimtarive publike – Komisioneri pushon procedimin administrativ për 16 institucione