KAS rrëzon kërkesën ankimore të partisë “Lëvizja Bashkë”

14/03/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën ankimore nr. 30, të depozituar në KQZ nga partia “Lëvizja Bashkë”. Ankimimi i partisë “Lëvizja Bashkë” kishte si objekt kundërshtimin e vendimit nr. 157, datë 09.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për “Mosregjistrimin si subjekt zgjedhor të partisë politike ‘Lëvizja Bashkë’, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Në përfundim të shqyrtimit, me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës së partisë “Lëvizja Bashkë” dhe lënien në fuqi të vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve. 

LajmeKAS rrëzon kërkesën ankimore të partisë “Lëvizja Bashkë”