Caktohen relatorët e kërkesave ankimore

15/03/2023 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar dy kërkesa ankimore:

  1. Kërkesa ankimore nr. 32 e depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë me objekt “Shfuqizimi i vendimit nr. 172, datë 14.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partia Demokratike”,për regjistrimin si subject zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14.05.2023” dhe regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Demokratike të Shqipërisë sipas kërkesës nr. 27, datë 05.03.2023 dhe dokumentacionit shoqërues të saj dhe të protokolluar në KQZ në datën 06.03.2023 me nr. 1337, të paraqitur në emër të PD nga përfaqësuesi z. Indrit Sefa;
  2. Kërkesa ankimore nr. 33 e depozituar nga Partia Demokratike e Shqipërisë me objekt “Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 172, datë 14.03.2023 dhe ndryshimin e vendimit duke vendosur regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë përfaqësuar nga Kryetari Sali Berisha, si subject zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

Rezultatet e shortit përcaktuan z. Koli Bele, si relator të kërkesës ankimore nr. 32 dhe z. Ledio Braho, si relator të kërkesës ankimore nr. 33.

LajmeCaktohen relatorët e kërkesave ankimore