Rregullatori miraton kriteret teknike për aksesueshmërinë e qendrave të votimit nga zgjedhës më aftësi të kufizuara

20/03/2023 | Lajme

Komisioni Rregullator miratoi disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 5.12.2020, “Përcaktimi i rregullave për ngritjen, caktimin dhe njoftimin e vendndodhjes së Qendrave të Votimit, dhe përgatitjen e hartës së njësisë së vetëqeverisjes vendore për zgjedhjet”.

Udhëzimi parashikon vendosjen e disa kritereve teknike për aksesueshmërinë e qendrave të votimit nga zgjedhës më aftësi të kufizuara. Udhëzimi sanksionoi detyrimin për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore për të caktuar në katin e parë të ndërtesave, qendrat e votimit ku janë të regjistruar zgjedhës me aftësi të kufizuar.

Gjithashtu, parashikon mekanizmin e kontrollit për zbatimin e standardeve minimale të kërkuara, duke përcaktuar detyrimin e kryetarëve të NJQV për t’i dhënë informacion KQZ sa herë që i kërkohet.

Këto ndryshime, adresojnë gjithashtu rekomandimet e OSBE/ODIHR, rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë dhe rekomandimet e Avokatit të Popullit.

Komisioni Rregullator vendosi shtyrjen e vendimmarrjes për në mbledhjen e radhës për projektvendimin “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 11, datë 25.3.2021, të Komisionit Rregullator, “Për mënyrën e ngritjes, organizimit dhe funksionimit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në Qendrën e Votimit”, të ndryshuar.

LajmeRregullatori miraton kriteret teknike për aksesueshmërinë e qendrave të votimit nga zgjedhës më aftësi të kufizuara