KAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore nr. 36

21/03/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore nr. 36, me objekt “Kundërshtimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 179, datë 18.03.2023 dhe ndryshimin e këtij vendimi, duke vendosur: Pezullimin e regjistrimit të subjektit “Partia Demokratike” me nënkryetar z. Enkelejd Alibeaj në cilësinë e kryetarit të komanduar, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023, deri kur Kolegji Zgjedhor të jetë shprehur me vendim përfundimtar për ankimimin e subjektit “Partia Demokratike e Shqipërisë” e përfaqësuar nga Kryetari z. Sali Berisha””.

Në përfundim të shqyrtimit praprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtimin në seancë publike, datë 23.03.2023, në orën 13:00.

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u depozitua kërkesa ankimore nr. 37, me objekt “Shfuqizimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, nr. 178, datë 18.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, (BF), për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023” të depozituar nga “Partia Demokratike e Shqipërisë, përfaqësuar nga z. Indrit Sefa.

U hodh shorti për përcaktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 37 dhe rezultatet e shortit përcaktuan relator, z. Elvis Çefa.

KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesës ankimore dhe në përfundim të shqyrtimit paraprak vendosi moskalimin për shqyrtim të kësaj kërkese ankimore.

LajmeKAS kalon për shqyrtim kërkesën ankimore nr. 36